Domain-wise Faculty

Department Faculty Name
Chemistry 1. Dr. Kathyayini N
2. Dr. K G Lakshminaraya Bhatta
3. Dr. H B Muralidhara
4. Dr. Minchita K U
5. Dr. H N Meenakshi
6. Dr. Padmashree Anand
Physics 1. Dr. Umananda Bhatta
2. Dr. Uma
Electronics 1. Dr. M  Geetha Priya
2. Dr. K Chandrashekar
3. Dr. Uma Ullas Pradhan
4. Dr. Krishnaveni D
5. Dr. Chetana K
6. Dr. Kashma Rai
Computer Science/Information Science 1. Dr. S  Balaji
2. Dr. S Prabhanjan
3. Dr. A N Kumar
4. Dr. Harshavardhan Tiwari
5. Dr. Manoj Kumar M
6. Dr. Kishore G
Biotechnology 1. Dr. Ravi Kumar Kadeppagari
2. Dr. Roopa Reddy
3. Dr. G S Nagananda
4. Dr. S. Swetha
5. Dr. Soumithra Banerjee
Mechanical 1. Dr. K  Venkatesh
2. Dr. K Gopalakrishna
3. Dr. C B Mohan
4. Dr. M G Anantha Prasad
5. Dr. Narendra Reddy
6. Dr. M Narendra Kumar
7. Dr. K Raghavendra
8. Dr. Mohan Kumar
9. Dr. Anirudh Ram
Civil 1. Dr. B V Venkatasubrahmanya
2. Dr. Chandre Gowda
3. Dr. Srikeshava
4. Dr. Chandre Gowda
1. Dr. Madhusudhan
Mathematics 2. Dr. Kemparaju
Food Technology 1. Dr. Ravi Kumar Kadeppagari
2. Dr. Soumithra Banerjee
3. Dr. Swarrna Haldar
Nanoscience & Nano Technology 1. Dr. Kathyayini N
2. Dr. Uma Ullas Pradhan
3. Dr. H B Muralidhara
Polymer Science and Technology 1. Dr. Narendra Reddy